Catàleg carreteres de la Diputació de Lleida21/04/2023

L’aplicació «Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida» elabora l’inventari oficial de carreteres de la Diputació de Lleida recollint la informació rellevant de cada via com es l’inici i final del tram, els punts quilomètrics, un inventari dels elements puntuals i lineals que es troben en la via, aforaments, les incidències d’obres/talls que es produeixen en la via així com la seva durada prevista.

 
La protecció civil municipal a SITMUN04/11/2022

El SITMUN permet gestionar de manera eficient les emergències associades al territori, a través d'informació geogràfica actualitzada i sempre disponible dels diferents riscos, en l'àmbit municipal.

 
Detecció de nius de vespa asiatica (Vespa velutina)18/10/2022

L'aplicació «SITMUN - Vespa asiàtica» es un espai per establir un registre de dades associat a la detecció de nius de vespa asiàtica de potes grogues (Vespa velutina) als municipis catalans. L’objectiu d’aquesta eina, a disposició dels ens locals, és fomentar la recollida estandarditzada d’informació i compartir criteris bàsics per a la gestió d’aquesta espècie exòtica invasora.

 

 
Cens d’activitats econòmiques18/10/2022

L’aplicació «SITMUN cens d’activitats econòmiques» permet als usuaris elaborar un inventari cartogràfic actualitzat de les empreses i de tot el teixit productiu del municipi, la informació del cens és molt exhaustiva i localitza totes les activitats tant si es troben dins com fora dels polígons industrials.
 

 
Valors naturals de Menorca23/05/2022

És una eina orientada a divulgar els valors del patrimoni natural de l'illa amb el fi de promoure un ús públic i responsable al medi natural. El visualitzador es va desenvolupar en el marc d'un projecte LIFE+ del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular.

 
Transició energètica28/02/2021

Mapes referits a la transició del model energètic municipal com a punt clau per assolir els compromisos de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. Mostren l’evolució de l’eficiència energètica, l’inventari i el potencial d’energies renovables (biomassa i fotovoltaica) i el paper de les agències comarcals d’energia.

 
Manteniment carrrerer municipal21/02/2021

L'aplicació «SITMUN – Mant. carrerer» es una aplicació que te la finalitat de tenir digitalitzada la xarxa oficial de carrers i números de portal del municipi amb l’objectiu de servir de base per a la resta d’aplicacions de gestió municipal ( padró d’habitants, gestió tributària, recaptació, expedients ... ) així com facilitar aquesta informació a altre administracions ( Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Cadastre ...) per tal de tenir una nomenclatura de carrers única.
 

 
Pla director urbanístic (PDU) de les Vies Blaves19/03/2020

El Pla director urbanístic (PDU) de les Vies Blaves és un projecte de recuperació de les lleres del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener, per convertir-les en transitables, posant en valor la natura i el patrimoni de la zona.

 
Millora de la tramitació d'expedients municipals amb SITMUN01/01/2020

Aquesta aplicació SITMUN integra dades dels expedients municipals d'urbanisme i activitats i permet als tècnics agilitzar el procediment de tramitació de llicències gràcies a la potència de les dades geogràfiques.

 
Gestió d'infraestructures públiques01/04/2018

Una eina que permet la consulta de l'estat de les infraestructures i equipaments públics.
 

 
Actualització de les adreces municipals08/02/2017

El mòdul d'actualització d'adreces ajuda a l'ajuntament a elaborar, mantenir i difondre les adreces del municipi, tal com obliga la legislació (Reial Decret 2612/1996).

 
Directori de recursos turístics de Menorca10/05/2012

Aquest visualitzador SITMUN és una porta oberta als recursos turístics de Menorca. Un índex georeferenciat de tot allò que pot permetre al visitant conéixer els valors de l'illa.

 
Xarxa europea SITMUN